Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en/of diensten van PandaYoga & Lifestyle (hierna te noemen: PandaYoga), KvK 87051524, op de verschillende locaties waar lessen worden gegeven.

Gebruik van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door PandaYoga opgeslagen zodra u het contactformulier hebt ingevuld en worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Voornaam (of-namen), achternaam (of -namen) en leeftijd (voor het voorbereiden van de les)
  • Telefoonnummer (alleen bij uitval van de les of noodgevallen)
  • Bijzonderheden (voor eventuele ondersteuning tijdens de les)

Informatie over activiteiten van PandaYoga wordt per email gecommuniceerd (elk seizoen wordt er een nieuwsbrief verzonden).

De gegevens die u doorgeeft worden verwerkt door PandaYoga, te weten Josien Rens (eigenaar).

Veiligheid
Uw gegevens worden veilig bewaard en hier wordt zorgvuldig mee omgegaan (uw gegevens zullen nooit met andere partijen worden gedeeld). Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen. PandaYoga houdt zich aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang u of uw kind lessen volgt bij PandaYoga. Daarna wordt u uit onze administratie verwijderd. Alleen uw naam en betalingsgegevens zullen nog een aantal jaren bewaard moeten worden voor de financiële administratie die aan de belastingdienst moet kunnen worden getoond.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
PandaYoga kan haar privacyverklaring wijzigen. Als dit het geval is, zullen we deze wijziging aankondigen op de website.

Correctie en verwijdering
U kunt ten allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen uit onze administratie. U kunt hiervoor contact opnemen met PandaYoga.

Heeft u nog vragen? Bel 06-81323991 of mail naar info@pandayoga.nl